پروژه توزیع برق

تاریخ اجرای پروژه: سال 1395
محل اجرای پروژه: استان اصفهان

مدت زمان اجرا: 5 روز

مشخصات موتور:   پرکینز با توان موتور 250 کاوا
مشتری :            شرکت توزیع برق استان اصفهان

 

شرح پروژه:

رفع ایراد مکانیکال،سرویس توربو شارژ،تست زیر بار و تحویل پروژه