نیروگاه 7 مگاواتی طبس

تاریخ اجرای پروژه: سال 1396
محل اجرای پروژه: شهر طبس

مدت زمان اجرا: 83 روز

مشخصات موتورها: 2عدد کامینز با توان موتور 800 کاوا
3عدد کامینز با توان موتور 1875 کاوا
کارفرما : شرکت کک سازی طبس

 

شرح پروژه

مشاوره : طراحی،راه اندازی، بهره برداری
طراحی : جانمایی تابلو های های کنترل ، LV و HV
جانمایی 3 عدد ترانس  2500 کاوا
جانمایی مخزن سوخت با ظرفیت 24000 لیتر
نصب و راه اندازی:تابلوهای فرمان، LVوHV
راه اندازی 3دستگاه دیزل به قدرت 1875 کاوا و 2 دستگاه به قدرت800 کاوا
اجرای پارالل دستگاه ها
راه اندازی ترانسهای 2500 کاوا
ارئه نقشه های ازبیلت
نظارت: اجرای کابل کشی قدرت(3100 متر کابل 300)
کابل کشی ترانس تا اتاق سوییچ گیر و سرکابل زدن کابلهای ترانس
اجرای لوله کشی سوخت
اجرای اگزوز