پروژه ایرانسل

تاریخ اجرای پروژه: سال 1395

محل اجرای پروژه: شهر کرمان

مدت زمان اجرا: 24 روز

مشخصات موتور: کامینز 250کاوا

 

کارفرما : شرکت ایرانسل

 

شرح پروژه

فروش ،ساخت شاسی ،ساخت کاناپی و راه اندازی دو دستگاه کامینز جهت پروژه ایرانسل