پروژه نیروگاه اصفهان

تاریخ اجرای پروژه: سال 1396

محل اجرای پروژه: استان اصفهان

مدت زمان اجرا: 43 روز

مشخصات موتور: دستگاه کاتر پیلار 3520

 

کارفرما : …….

 

شرح پروژه

نصب الکتریکال ،انجام تستهای پیش راه اندازی ،راه اندازی و اتصال به شبکه و بهره برداری نهایی از نیروگاه.