پروژه سکوی گاز

تاریخ اجرای پروژه: سال 1394

محل اجرای پروژه: جزیره لاوان

مدت زمان اجرا: 4 روز

مشخصات موتور: کاتر پیلار 3520

 

کارفرما : شرکت نفت فلات قاره

 

شرح پروژه

رفع عیب و انجام سرویسهای دوره ای طبق دستورالعمل کمپانی سازنده