پروژه راه آهن

تاریخ اجرای پروژه: سال 1395

محل اجرای پروژه: استان اصفهان

مدت زمان اجرا: 39 روز

مشخصات موتور: کامینز

 

کارفرما : شرکت راه آهن استان اصفهان

 

شرح پروژه

اجرای فوندانسیون ،حمل و راه اندازی چهار ایستگاه راه آهن در استان اصفهان