پروژه تعمیر دیزل پمپ کاترپیلار

تاریخ اجرای پروژه: سال1394
محل اجرای پروژه: استان لرستان

مدت زمان اجرا: 3 روز

مشخصات موتور:   کاترپیلار کوپله شده با پمپ باد شرکت اطلس کوپ کو
کارفرما :            شرکت جهاد نصر لرستان

 

شرح پروژه:

رفع عیب دیزل پمپ